Univerzita třetího věku

Letní semestr

Témata na LS 2017/2018

 

 

 1. Etika jako východisko z krize společnosti

 

Vedoucí lektor:

PhDr. Jan Šolc

 

Lektoři:

PhDr. Jan Šolc

 

Osnova:

  • Etika je slovo, slušnost je čin (PhDr. Jan Šolc)

Postmoderní doba  si libuje v akademizmu a teoretizování. Bavíme se mnohem častěji o etice než o slušnosti, je to jednodušší. Etika je náročnou filozofickou disciplínou, naprotitomu slušnost je něco velmi přirozeného a pro společenskou  praxi i důležitějšího. Budeme se etikou zabývat, definovat ji, zaměříme se na její kategorie s vědomím, že přesto je na pořadu společenského zájmu slušnost.

  • Tři velikáni na úsvitu (PhDr. Jan Šolc)

Jméno Sókratovo, Platónovo a Aristotelovo vyslovujeme bez odkazu k místu původu, jakkoliv první dva jsou nejznámějšími Athéňany, zatímco Aristotelés pocházel z thrácké, severořecké Stageiry. Jsou skutečnými titány na úsvitu filozofie a více než dvě tisíciletí se jejich myšlenkami zabývá celý svět.

  •  Je naše svědomí věštírna? (PhDr. Jan Šolc)

Mezi etické kategorie vstupujeme zaměřením na naše svědomí, ostatně máme s ním od dětství nejdůvěrnější zkušenosti. Jak funguje tenhle pozoruhodný hlas z našeho nitra, kladoucí na nás nejvyšší nároky? Kdo do nás svědomí vpravil? A funguje spolehlivě? Téma je pro studenty zajímavé, zaujme jistě i nás.

  •  Ctnost jako trvalý dobrý zvyk (PhDr. Jan Šolc)

Jedna národní moudrost říká, že "štěstí a ctnost visí na vlásku". Proto jsme pojali obě významné etické kategorie do jediné přednášky.

a) Ctnost
Ctnost je tradičně pokládána za jednu z nejdůležitějších etických kategorií a filozofové se jí zabývali od samých počátků etického tázání. Pravda, v posledním půlstoletí mluvíme raději o hodnotách, ctnost nám zní přece jen upjatě a starosvětsky, ale i tak se nic nemění. "Ctnost je základem republiky", řekl moudrý Montesquieu. Je to i pro naši dobu výzva, ctnost není nic překonaného.

b) Štěstí
Být šťasten je svým způsobem zákon přírody - je to stěžejní otázka lidského života a je za vším naším konáním. Na jednu stranu už není v současné době štěstí pro filozofy otázkou; bylo už k tématu řečeno snad vše. Ale dbáme toho? Přesto se po štěstí stále ptáme, a tak vyústí naše čtvrtá přednáška v důležitá doporučení.

  •  Člověk je bytost hledající smysl života (PhDr. Jan Šolc)

Slovo smysl je nesnadno srozumitelné a pojem smysl života je pokládán za kardinální etické téma a tradičně bývá studenty pokládáno nejen za atraktivní, ale pro jejich další hodnotovou orientaci i nejdůležitější. Absence smyslu života může dokonce vést k psychickému onemocnění. Ale existuje vůbec smysl života? Kdyby neexistoval, nebudou ho myslitelé hledat.

  • Etická výchova pro naše děti (PhDr. Jan Šolc)

V rámci nového školského zákona se Etická výchova stala novým vyučovacím předmětem a zároveň průřezovým tématem, které bude součástí výuky v jiných předmětech. Jakých témat se Etická výchova dotýká? A čím je specifická oproti jiným vyučovaným předmětům?

 

2. Gian Lorenzo Bernini – génius evropského baroka

 

Vedoucí lektor:

doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

 

Lektoři:

doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

 

Osnova

1. Život a dílo
2. Práce pro kardinála Scipione Borghese
3. Dílo pro chrám sv. Petra ve Vatikánu
4. Fontány
5. Soukromé kaple jako univerzální umělecké dílo.
6. Architekt